Statūti1.NODAĻA. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir “Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā” (turpmāk - Biedrība).

2.NODAĻA. BIEDRĪBAS MĒRĶI

2.1.Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas un ārvalstu juridiskās un fiziskās personas, kuru aktivitātes saistītas ar biofarmaceitisko zāļu pieejamību Latvijā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. izveidot organizāciju, kuras kopējās aktivitātēs apvienotu biedrības biedrus;

2.2.2. pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskām un fiziskām personām;

2.2.3. veicināt diskusiju par biofarmācijas jautājumiem starp asociācijas biedriem, citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, Latvijas Republikas valdību pārstāvošām struktūrām un sabiedrību kopumā;

2.2.4. izstrādāt un ieviest praksē likumdošanas iniciatīvas, kas skar biodiagnostiku un biofarmāciju, īpaši biofarmaceitisko zāļu pieejamības nodrošināšanai Latvijā;

2.2.5. veicināt biofarmaceitisko zāļu aprites normatīvā regulējuma sakārtošanu, veicinot, ka normatīvajos aktos attiecībā uz biofarmaceitiskajām zālēm tiek attiecināti šādi principi:

1) zāļu indikāciju un cita veida ekstrapolācija – pieļaujama tikai ar zinātnisku pamatojumu;

2) aizvietošana – nenotiek automātiski un ir tikai ārsta kompetencē;

3) aizstāšana - pieļaujama vienīgi, pamatojoties uz apstiprinātu zāļu aprakstu un vispusīgiem klīniskiem datiem;

4) izsekojamība – tiek nodrošināta medikamenta izrakstīšanā un cita veida dokumentācijā (medicīniskā dokumentācija, vadlīnijas, utt.), lietojot zāļu patentēto nosaukumu.

2.2.5. Sekmēt finanšu resursu novirzīšanu biofarmācijai un biodiagnostikai, nodrošinot to pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;

2.2.6. Veicināt jaunāko un efektīvāko inovatīvo biofarmaceitisko zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;

2.2.7. Publiski paust viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar biofarmāciju saistītiem jautājumiem.

2.3. Lai sasniegtu statūtos noteikto Biedrības mērķi un izpildītu uzdevumus, Biedrība izmanto sekojošas darbības metodes:

2.3.1. Sadarbība ar Latvijas Republikas valdību pārstāvošām struktūrām, izstrādājot un ieviešot likumdošanas iniciatīvas, kas skar biofarmaceitisko medikamentu apriti;

2.3.2. Sadarbība ar juridiskām un fiziskām personām, kuru aktivitātes ir saistītas ar biodiagnostiku un biofarmāciju, īpaši biofarmaceitisko zāļu pētījumiem, izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;

2.3.3. Veido datu bāzes, pielietojot visas pieejamās tehnoloģijas un tehniskās iespējas;

2.3.4. Dalība vietēja un starptautiska mēroga aktivitātēs, kuras sekmē biedrības mērķu sasniegšanu;

2.3.5. Ekspertu grupu veidošana ar biofarmāciju saistītu problēmu risināšanai;

2.3.6. Informē Latvijas iedzīvotājus par aktualitātēm un jaunumiem biodiagnostikas un biofarmācijas medikamentu ražošanā un izpētē;

2.3.7. Citas likumos atļautās darbības, kas saistās ar Biedrības mērķu sasniegšanu.

2.3.8. Biedrība papildus darbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veic citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.

3.NODAĻA. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.NODAĻA. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav maksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.NODAĻA. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, ja tāda noteikta;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. pēc valdes lūguma, tās noteiktajā termiņā sniegt savu viedokli par Biedrības ierosinājumiem, darbības plāniem vai plānoto komunikāciju ar trešajām personām. Ja noteiktajā termiņā biedrs atbildi nesniedz, tiks uzskatīts, ka biedrs attiecīgo Biedrības ierosinājumu, darbības plānu vai plānoto komunikāciju ar trešajām personām ir saskaņojis.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.NODAĻA. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.NODAĻA. IZPILDINSTITŪCIJA

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā pa divi.

8.NODAĻA. REVIDENTS

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.NODAĻA. BIEDRĪBAS FINANŠU LĪDZEKĻI

9.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru iestāšanās nauda un biedru nauda, kuras iemaksāšanas kārtība ir noteikta tālāk:

9.1.1. Biedra iestāšanās naudas apmēru nosaka valde, un biedrs to iemaksā biedrības bankas kontā 10 darba dienu laikā no valdes lēmuma par biedra uzņemšanu Biedrībā saņemšanas. Informācija par iestāšanās naudas apmēru tiek norādīta valdes lēmumā par biedra uzņemšanu biedrībā. Lēmums par biedra uzņemšanu Biedrībā stājas spēkā tikai pēc iestāšanās naudas samaksas;

9.1.2. Reizi ceturksnī Biedrības valde sastāda Biedrības darbības pārskatu, kurā tiek apkopoti Biedrības darbības izdevumi. Ja Biedrības finanšu līdzekļi nav pietiekami Biedrības izdevumu segšanai, valde, saskaņā ar attiecīgu reglamentu, ir tiesīga biedriem noteikt pienākumu maksāt biedru naudu un tās apmēru. Šādi noteikto biedru naudu atbilstoši valdes lēmumam biedri pārskaita uz Biedrības bankas kontu valdes noteiktajā termiņā.


© Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā

© 2020 Websoft | izveidoja: websoft.lv

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā
Reģ. nr. 40008199939
Miera iela 25, Rīga, LV-1001, Latvija
Tālrunis: +371 67 039 831
E-pasts: info@bral.lv